Regulamin i Polityka Prywatności z informacją o cookies serwisu KupKontakt.pl

Regulamin Serwisu

§1

Informacje ogólne

1. Właścicielem i Administratorem strony www.kupkontakt.pl zwanej dalej „Serwisem” jest firma More Quality Online Tomasz Litke z siedzibą: 01-494 Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 27/1, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem: REGON 367485674, posiadająca numer identyfikacji podatkowej: NIP 761-135-51-15, zwana dalej „Administratorem”. 

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez numer infolinii +48 608 064 974, mailowo na adres biuro@kupkontakt.pl lub pocztowo.

3. Niniejszy Serwis skierowany jest do firm i przedsiębiorców zwanych dalej Agentami, którzy chcą dynamicznie budować portfel swoich Klientów. Specjalizujemy się we wsparciu sprzedaży dla firm sektora ubezpieczeniowego i nie tylko, poprzez dostarczanie Agenta np. ubezpieczeniowemu licencji na kontakt do klienta (zwanych dalej Leadami), który jest zainteresowany zakupem konkretnego, wybranego wcześniej produktu/usługi. W przypadku doradcy ubezpieczeniowego będą to kontakty do klientów zainteresowanych zakupem polisy ubezpieczeniowej.

4. Uzyskanie dostępu do Leada przez Agenta oznacza uzyskanie licencji na wykorzystanie danych Klienta celem kontaktu z nim i przedstawienia mu oferty. Agent nie może przedstawiać ofert z zakresu innego niż podany przez Klienta w Leadzie (przykładowo Klient zaznaczył zainteresowanie ubezpieczeniem OC, dlatego Agent nie może zacząć od zaproponowania klientowi oferty ubezpieczenia mieszkania). Każda licencja jest ograniczona czasowo i wynosi 60 dni od momentu zakupu (za wyjątkiem gdy w opisie Leada widnieje inny czas ważności licencji). Agent ma obowiązek po zakupie licencji przedstawić Klientowi ofertę w czasie jej trwania. Administrator zastrzega sobie prawo kontroli prób kontaktu Agenta z Klientem z uzyskanego Leada. W opisie Leada widnieje informacja czy może on zostać uzyskany na wyłączność czy na zasadzie współdzielenia z Agentami innych firm/towarzystw (ilość współdzielenia jest opisana w Leadzie i wynosi zazwyczaj 3).

5. Aby zapewnić naszym Klientom możliwość porównania różnych ofert Agenci którzy prowadzą działalność na zasadzie multiagencji (agregując oferty różnych firm/towarzystw) mają możliwość uzyskania dostępu do Leada tylko w opcji na wyłączność, dzięki temu mogą przedstawić Klientowi produkt/usługę różnych firm. W przypadku Agentów wyłącznych mogą oni przedstawić Klientowi ofertę jedynie firmy z którą współpracują.

6. Aby w pełni móc korzystać z platformy zakupowej zawierającej kontakty do osób zainteresowanych danym produktem i/lub usługą zwanych dalej Klientami należy założyć konto w Serwisie KupKontakt.pl. 

7. Każdy Agent ma możliwość dobrowolnego udzielenia zgód marketingowych oraz subskrypcji Newslettera, następnie będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na dostarczanie mu przez Serwis korespondencji drogą elektroniczną klikając w odpowiedni link zamieszczony w przesłanej korespondencji lub kontaktując się z Administratorem.

8. Strony przyjmują drogę elektroniczną za właściwą do komunikacji, zakupu oraz reklamacji zakupu Leadów.

9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Agenta.

§2

Warunki korzystania z Serwisu

1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe po uprzedniej rejestracji Agenta pod adresem https://www.kupkontakt.pl/rejestracja. Agent zobowiązany jest podać prawdziwe dane osobowe w postaci adresu e-mail, imienia i nazwiska, numeru telefonu, numeru licencji zawodowej oraz ustanowić hasło. Dodatkowo należy wypełnić dane do rozliczeń oraz wybrać kategorie usług i zakres ofert. 

2. Pełna aktywacja konta składa się z trzech kroków:

a. po rejestracji Agent otrzyma maila z potwierdzeniem danych, plik “Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych” oraz link do potwierdzenia rejestracji w Serwisie,

b. po kliknięciu w link potwierdzający Agent przechodzi na stronę Serwisu gdzie należy załączyć dokument “Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych”. Załączenie dokumentu umożliwia przesłanie potwierdzenia rejestracji do Administratora Serwisu, który sprawdza wprowadzone dane oraz umowę i po ich pozytywnej weryfikacji dokona otwarcia konta, 

c. ostatnim krokiem jest dokonanie opłaty aktywacyjnej w wysokości 49,00 zł brutto (słownie: czterdzieści dziewięć złotych 00/100) przez doładowanie konta w PAYU poprzez panel Agenta w Serwisie.

3. Po pozytywnej weryfikacji danych oraz zaksięgowaniu opłaty rejestracyjnej Agent może korzystać z Serwisu Kupkontakt.pl w celu wyszukiwania i uzyskania dostępu do Leadów. 

4. Agent ma prawo w każdej chwili zamknąć swoje konto zgłaszając to drogą mailową do Administratora. Administrator Serwisu ma prawo zablokować a następnie zamknąć konto Agenta z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

5. W przypadku zmiany danych, Agent powinien niezwłocznie zaktualizować swoje konto w Serwisie samodzielnie lub poprzez kontakt z Administratorem.

6. Administrator Serwisu może w trosce o jakość świadczonych usług zablokować konto a następnie rozwiązać współpracę z Agent w trybie natychmiastowym, jeśli ten nagminnie:

a. przesyła Klientowi ofertę po terminie 60 dni od momentu uzyskania dostępu do Leada (chyba że w licencji danego leada widnieje inny termin), 

b. nie przedstawia oferty Klientowi z zakupionego dostępu do Leada,

c. odsprzedaży lub przekazania Leada bez wiedzy i zgody Administratora,

d. przedstawia Klientowi oferty innych firm, z którymi współpracy nie zadeklarował podczas rejestracji w Serwisie. 

7. W przypadku rażącego naruszania zasad współpracy opisanych m.in. w punkcie 6 a w szczególności przekraczania terminu użytkowania licencji bez uzyskania utrwalonej zgody klienta na Agenta może zostać nałożona kara umowna w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Nałożenie na Agenta kary umownej nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Administratora odszkodowania w przypadku, gdy naruszenie spowodowało szkodę wykraczającą wartościowo poza nałożoną karę.

 §3

Płatności i rozliczenia

1. W celu dokonania zakupu dostępów do Leadów Agent ma możliwość doładowania salda w Serwisie lub opłacenia jednorazowego zakupu. Doładowanie salda pozwala na skorzystanie z funkcjonalności deklaracji automatycznych zakupów polegającej na zaprogramowaniu cyklicznych zakupów zgodnie z wytycznymi Agenta.

2. Agent ma możliwość dokonania płatności na dwa sposoby:

a. poprzez płatności online PAYU - jest to najszybsza opcja płatności polegająca na przejściu do serwisu transakcyjnego banku Agenta,

b. poprzez płatność kartą płatniczą w PAYU - należy podać dane karty w formularzu PAYU i w razie potrzeby autoryzować płatność, 

c. poprzez przelew tradycyjny w PAYU - należy pamiętać że ze względu na opóźnienie w księgowaniu tradycyjnych przelewów informacja o saldzie lub potwierdzenie zakupu może nastąpić z opóźnieniem.

3. Uzyskanie dostępu do Leada poprzez przycisk “Wykup dostęp” lub Deklarację automatycznego zakupu wiąże się z obowiązkiem zapłaty. W pierwszej kolejności opłata zostanie pobrana z salda Agenta. W przypadku niewystarczających środków na saldzie, Agent może dokonać płatności poprzez serwis PayU.

4. Agent ma prawo do bezpłatnej wypłaty środków zgromadzonych na swoim saldzie w Serwisie nie częściej niż raz na 30 dni. W przypadku konieczności częstszej wypłaty każdorazowo od kwoty salda zostanie pobrana opłata manipulacyjna w wysokości 20 zł netto. W przypadku rozwiązania współpracy przez którąś ze stron zwrot środków z salda jest bezpłatny. Zwrot środków nastąpi do 7 dni od daty zgłoszenia. Aby zgłosić dyspozycję zwrotu środków należy z maila Agenta wysłać wiadomość mailową na adres rozliczenia@kupkontakt.pl.

5. Po zakończeniu danego miesiąca rozliczeniowego Agent otrzyma fakturę zbiorczą za zakupy Leadów w danym okresie rozliczeniowym. Okres rozliczeniowy jest liczony od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. Faktura zostanie wystawiona na dane podane podczas rejestracji oraz wysłana drogą elektroniczną na adres mailowy Agenta wskazany w Serwisie.

 §4

 Postępowanie reklamacyjne

1. Przedmiotem zakupu jest uzyskanie dostępu do klientów zainteresowanych daną, opisaną w szczegółach Leada, usługą. Zakup dostępu do Leada nie gwarantuje sukcesu w sprzedaży danej usługi i brak sprzedaży nie jest podstawą do złożenia reklamacji.

2. Agent ma możliwość zgłoszenia reklamacji Administratorowi Serwisu w terminie 14 dni od dnia zakupu dostępu poprzez formularz kontaktowy gdzie jako temat kontaktu należy wybrać “Reklamacje” a w polu ID Leada należy podać numer zakupionego Leada. Dodatkowo Agent ma możliwość przesłania reklamacji na adres mailowy reklamacje@kupkontakt.pl.

3. Administrator Serwisu ma 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji na jej weryfikację i rozpatrzenie.  Jeśli Administrator nie ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni żądania Agenta uznaje się za zasadne.

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Administrator zwraca koszt zakupu Leda na saldo Agenta w Serwisie. 

§5

Postanowienia końcowe

1. More Quality Online Tomasz Litke z siedzibą w Warszawie jest Administratorem danych osobowych zbieranych od Agentów w serwisie Kupkontakt.pl. Administrator informuje, że dane osobowe będą zbierane i przetwarzane zgodnie z treścią Polityki Prywatności dostępną w Załączniku 1 do regulaminu. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”) oraz przepisami krajowymi, w szczególności z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych.

2. Użytkownik serwisu ma prawo:

a. dostępu do swoich danych osobowych,

b. ich sprostowania,

c. żądania usunięcia,

d. żądania ograniczenia przetwarzania,

e. przeniesienia danych do innego administratora danych,

f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania:

i. z przyczyn związanych z szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Użytkownika danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,

ii. jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

g. w przypadku uznania, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego

3. W razie chęci skorzystania ze swoich praw prosimy o kontakt pod adresem biuro@kupkontakt.pl

4. Administrator zachowuje sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.

5. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie, w sposób umożliwiający każdej osobie w dowolnym czasie na jego utrwalenie i wydrukowanie. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna przed rozpoczęciem korzystania z Usług Serwisu pod adresem strony internetowej https://www.kupkontakt.pl/regulamin.

6. Administrator zobowiązuje się do poinformowania drogą elektroniczną na adres mailowy Agenta o każdej zmianie regulaminu w terminie minimum 7 dni od daty wejścia w życie zmian.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

8. Poprzez akceptację Regulaminu Agent oświadcza, że zapoznał się z zapisami powyższego dokumentu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

9. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 01.09.2018 r. i dotyczą umów zawieranych nie wcześniej niż od tej daty.

 

 

Załącznik 1

Polityka prywatności i informacja o cookies

 Polityka prywatności

1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Agentów lub osoby zainteresowane korzystaniem z Serwisu zwane dalej Użytkownikami w związku z korzystaniem przez nich z usług Serwisu Kupkontakt.pl oraz przetwarzania danch klientów uzyskanych na zasadzie ograniczonej czasowo licencji (Lead). Informujemy, że dokładamy szczególnej staranności w zakresie ochrony prywatności i bezpieczeństwa zarówno obecnych, jak i potencjalnych Użytkowników korzystających z Serwisu.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest More Quality Online Tomasz Litke z siedzibą: 01-494 Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 27/1.

3. Dane Osobowe Agenta przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez niego podczas rejestracji oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. 

4. Agent uzyskuje określone w regulaminie prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów (Lead) w momencie spełnienia warunku aktywacji konta, przekazania podpisanej umowy przetwarzania danych oraz zakupu dostępu do wybranych Leadów. Agent ma dostęp do danych osobowych Klienta przekazanych w wykupionym Leadzie przez okres ważności licencji na wykorzystanie danych, podanej w opisie Leada. Agent ma możliwość przetwarzania danych Klienta po upływie ważności licencji jedynie na wyraźne i udokumentowane życzenie danego Klienta.

5. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016), oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego.

6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania danych zwykłych w postaci informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a. poprzez dobrowolnie, ale niezbędne (dla dokonania rejestracji i korzystania z serwisu) informacje wprowadzone w formularzach a w szczególności:

i. nazwisko i imię

ii. numer licencji zawodowej

iii. dane do rozliczeń (dane firmy Agenta)

iv. adres poczty elektronicznej

v. numer telefonu

b. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

c. poprzez dobrowolne zaznaczenie zgód np marketingowych.

7. Administrator może wykorzystywać podane powyżej informacje za zgodą Użytkownika w celu przysyłania informacji o zakupionych Leadach, usługach, ofertach i możliwości otrzymywania newslettera. Dane osobowe Agentów będą przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z czym mogą być przekazywane podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych Leadów oraz operatorom systemów płatności (w przypadku wybrania tej formy płatności).

8. Przetwarzając dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa (zwłaszcza z RODO), w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

9. Dane osobowe pozostawione w Serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami opisanymi w Ustawie o ochronie danych osobowych.

10. Użytkownik serwisu ma prawo:

a. dostępu do swoich danych osobowych,

b. ich sprostowania,

c. żądania usunięcia,

d. żądania ograniczenia przetwarzania,

e. przeniesienia danych do innego administratora danych,

f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania:

i. z przyczyn związanych z szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Użytkownika danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,

ii. jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

g. w przypadku uznania, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego

11. W razie chęci skorzystania ze swoich praw prosimy o kontakt pod adresem mailowym biuro@kupkontakt.pl.

12. W naszym Serwisie korzystamy z automatycznego dostosowania treści (zwłaszcza marketingowych) do zainteresowań i potrzeb Użytkownika. Oznacza to, że dokonujemy profilowania, wykorzystując do tego dane Użytkownika. Jednocześnie informujemy, iż w Serwisie nie dokonujemy profilowania, na podstawie którego podejmowane będą decyzje wywołujące wobec Użytkownika skutki prawne lub wpływające na niego w podobnie istotny sposób.

13. Dane Użytkownika będziemy przetwarzać jedynie przez okres, w którym będziemy mieć ku temu prawną podstawę (np. w postaci archiwalnej do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zakupem dostępu do Leada, okres przechowania nie powinien przekroczyć 10 lat) a następnie usuwane lub animizowane.

14. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego Serwisu. Informacja o zmianach zostanie przekazana na warunkach analogicznych do tych dotyczących regulaminu Serwisu.

15. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Informujemy, że takie strony działają niezależnie od Sprzedającego i nie są w żaden sposób przez niego  nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

16. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji Użytkowników - nasze dane znaleźć można w zakładce O firmie.

 

Informacje o cookies

1. Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer (w tym IP).

2. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

3. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia Użytkownika.

4. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron Serwisu. Serwis wykorzystuje te pliki do:

a. możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu,

b. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika,

c. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu,

d. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora,

e. tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika,

f. świadczenia usług reklamowych,

g. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów Administratora Serwisu podlegają ich własnej polityce prywatności.

6. Serwis może umożliwiać Użytkownikom korzystanie z powiadomień web push. Powiadomienia web push są wysyłane do przeglądarki internetowej Użytkownika wyłącznie po uprzednim wyrażeniu przez niego zgody na otrzymywanie tych powiadomień. Zgoda na wysyłanie wiadomości web push może zostać w każdej chwili odwołania przez Użytkownika. W celu odwołania zgody Użytkownik powinien dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce internetowej.

7. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika korzystającego z serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Poza przypadkami wskazanymi powyżej informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.

8. Powyższa Polityka Prywatności oraz Informacja o cookies obowiązuje od 01.09.2018 i udostępniona jest nieodpłatnie pod adresem strony internetowej https://www.kupkontakt.pl/regulamin, w sposób umożliwiający każdej osobie w dowolnym czasie na jej utrwalenie i wydrukowanie.